De handleiding is geprint beschikbaar via onze webshop: * TO DO *.

Website links

1. Ruimtelijke ordening

100.1codex RO
100.1Fcodex RO F
100.2stedenbouwkundige verorderingen
100.3besluiten RO
100.3 Farrêtés RO
100.4omzendbrieven RO
110gewestplan
110.1kaart gewestplan
110.2legende gewestplan
110.3algemene voorschriften gewestplan
110.4toelichting voorschriften
112structuurplan Vlaanderen
113.1typevoorschriften
114.1planningsprocessen Agnas
114.11programma rup’s op kort termijn
114.2gewestelijke rup’s
114.3afbakening stedelijke gebieden
120.1stedenboukundige vergunningen
120.4toegelaten functiewijzigingen
120.5niet vergunningsplichtige handelingen
120.6meldingsplichtige handelingen
121zonevreemde gebouwen
122kwetsbare gebieden
122.1CH overdruk
130grond en panden decreet
130Fdecret “politique foncière et  immobilière
130.1bestemmingswijzigingscompensatie
130.2gebruikerscompensatie
131planbateregeling
132planschaderegeling
140.1departement “ruimtelijke planning”
140.2agentschap “ruimte en erfgoed”
150.1informatie  strategische projecten
150.2kaart strategische projecten

2. Bos

210bosdecreet en besluiten
210Fdécret forestier
210F1arrêtés forestiers
210.2beheersvisie ANB
210.3bosbeleid privébossen
210.4boskartering
210.5bosinventarisatie
210.6autochtone bomen en struiken
210.7plantadvies
210.8aanbevolen herkomst
210.9inheemse soorten
212definitie bos en ontbossen
213bosbeheerplan
213.2CDB
213.3successierechten
214kapmachtigingen
214.1richtlijnen kappen
214.2richtlijnen schoontijd
216compenserende bebossing
231.1subsidie bebossing
231.2subsidie landbouwgrond
231.3subsidie openstelling
231.4subsidie ecologische functie
231.5subsidie bosbeheerplan
240toegankelijkheid
240.bisHoe maak ik een toegankelijkheidsregeling op voor een bos of natuurreservaat? Leidraad.
240.1verzekering bos
240.2borden bos
250.1vademaecum bosuitbreiding
250.2ferrariskaart
271wat zijn bosgroepen
bosgroepen website

3. Natuur

300natuurdecreet ANBnatuurdecreet WET
300Fdecret nature dossiernr 1997-10-21/40
300.1maatregelenbesuit
300.1Farrêté sur les mesures
300F1arrêtés nature
310natuurvergunning
310.1code goede natuurpraktijk
320VEN
320.2kaarten VEN
321plichten in VEN
322rechten in VEN
325veel gestelde vragen VEN
333.1besluit reservaten en verenigingen
331erkend reservaat
333terreinbeherende verenigingen
340recht van voorkoop natuur
340.1perimeters voorkooprechten
342decreet harmoniseren voorkoop
342.1procedure voorkooprechten
342.2kaarten voorkooprechten
343aankooppolitiek van de overheid
360natuurrichtplan
360.1natuurprojectovereenkomst
370soortenbeleid
370.1jachtbeleid
371vogelrijke gebieden
382Natura 2000
382.1kaarten Natura 2000
383Natura 2000 LV/HVV
383.1intentieverklaring N 2000
386vademecum N2000 (oude versie) vademecum N2000 (nieuwe versie)
387Life+
390.1domeinen ANB
390.2gesprekspartners bij  ANB
390.3FAQ  ANB
390.6projecten ANB
390.7parkbos
390.8parkbeheer
390.9richtlijnen parkbeheer
390wie is ANB?
391.1natuurrapport
391.2minaplan 4
391.3inbo publicaties
391.4inbo databases
391.5inbo kennis
391.6biologische waarderingskaart
392OC-ANB
392.1cursus inverde
cursusaanbod
393minaraad
394regionale landschappen
396erkende verenigingen
397besluit erkende natuurverenigingen
397Farrêté erkende natuurverenigingen
397.1decreet natuurverenigingen
397.1Fdecret associations naturalistes
397.2erkende verenigingen

4. Diverse sectoren

4.1 Water
410decreet integraal waterbeleid
410Fdecret integral de l’eau
411kaart kwetsbare gebieden  water
412kaart oeverzone, overstromingsgebieden
412.1financiering watermaatregelen
413waterbeheer en kaartenactuele toestand kaarten
413.1bekkenbeheerplannen
413.2maatregelen beheerplannen
414CIW
415polders en wateringen
415.11wet over wateringen
415.11Floi sur les wateringues
415.12wet over de polders
415.12Floi sur les polders
415.2kaarten polders en wateringen
416.2wetgeving onbevaarbare waterlopen
416.2Floi sur les cours d’eau non navigables
416.1waterlopen politie
4.2 Nulbemesting
420nulbemesting
4.3 VLM
430diensten VLM
431mestbank
432grondenbank
433inrichting VLM
433.1kaarten inrichting
433.1ruilverkaveling
433.2natuurinrichting
433.3landinrichting
433.4landinrichting leefmilieu
435bestemmingwijzigingcompensatie
436beheerovereenkomsten
437plattelandsontwikkeling
438publicaties VLM
438 FVLM F
4.4 Sigma
440procedure Sigma
440.1actoren sigma
440.2projecten sigma
442instrumenten sigma
450MER rapportage en projecten

5. Federale Regelgeving

510Wat is het veldwetboek?
veldwetboek
510Fcode rural
530buurtwegen
F530 Fbuurtwegen
530.11kaarten buurtwegen prov OVL
530.12kaarten buurtwegen Antwerpen
530.13kaarten buurtwegen Vl Brabant
530.14kaarten buurtwegen limburg
530.15kaarten buurtwegen W Vl
530.2juridische studie buurtwegen
530.3nota VLM buurtwegen
530.4nota LV buurtwegen
531plantrecht
541voorheffing bospercelen
542successie landbouwexploitatie
544gezinsbelasting O Vl
545leegstandheffing
546natuurschoonwet NL

6. Erfgoed

600wetgeving erfgoed
600.1filosofie erfgoed
610monumentendecreet
610Fdecret monuments
611beschermingsprocedure
611.1databank beschermd erfgoed
612.1monumentenwacht
612.2vergunningen monumenten
613.1onderhoudspremie
613.2restauratiepremie
614.1herwaarderingsplannen stads en dorpsgezichten (voorlopig)
614.2lijst herwaarderingsplannen
620landschapsdecreet
620Fdecret sites ruraux
623brochure landschappen
623.1premies landschappen
624landschapsatlas
625ankerplaatsen
630fiscaliteit erfgoed
640inventaris bouwkundig erfgoed
640.1inventaris bouwkundig erfgoed – gevolgen
660administratie erfgoed
661publicaties VIOE
661.1Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landchappen

7. Landbouw

710pachtwet
710Fbail a ferme
712pachtprijzen
712.1landbouwstreken
712.2evolutie pachtprijzen
713statistieken grondgebruik
713.1landbouwrapport
720duurzame landbouw
720.1studies landbouw
723eco plus
730beoordelingskader vergunningen
740.1pijler 2 PDPO
740PDPO uitgewerkt
740.2as 2 PDPO
741beheerovereenkomsten
741.1vergoeding natuur
741.2bebossing en onderhoud landbouw
742PDPO uitgewerkt
762nota Rise
770projecten leader
770.1kaarten leader
770.2paardenhouderij
770.3plattelandsbeleidsplan
770.4ruraal netwerk
771thema’s IPO

8. Multifunctioneel Landbeheer

811landgoederen
812nieuwe landgoederen
812.1vergelijking landgoederen
813ontwikkelingsrechten

9. Actoren op Vlaams Niveau

910Vlaams Parlement
910.1vergaderingen Vlaams Parlement
910.2beleidsnota
910.3beleidsbrieven Vlaamse Regering, Beleidsbrieven Natuur en Leefmilieu
911adressen ministeries
912groenboek interne staatshervorming
923Rise
925experten LV
999allerhande kaarten

Bijlagen

B21BO water
B23BO botanisch beheer
B24.1BO weidevogel
B24.2BO akkervogels
B24.3BO hamster
B25BO perceelsranden
B26BO erosiebestrijding
B26.1BO niet ploegen
B27BO KLE
B27.1BO poelen
B27.2BO onderhoud